Lijpe shit

Over mest valt veel te zeggen.
Zeker in Noord-Brabant lopen de discussies hierover hoog op.

Met ons bedrijf produceren wij heel veel poep, wij hebben immers een stal vol koeien.
Onze koeien lopen in de wei maar in de winter staan zij binnen op stal.

In de stal scheiden wij de urine van de vaste mest.
De urine valt door kleine gaatjes in een put
en de dikke stront met het stro schuiven wij op een mesthoop.

Het is en blijft een gevaarlijke exercitie om te werken met mest.
Jaarlijks komen er mensen om die in de mestput zijn gevallen
en bedwelmd zijn geraakt door de gassen die vrijkomen uit de mest.

Daarnaast zijn er ook al gevallen van plofstallen bekend,
stallen met een dichte vloer bovenop de kelder
die door ophoping van gassen voor een explosie kunnen zorgen.

Ook wij hebben een dichte vloer op onze kelder,
en ook bij onze vloer staat de emissiereductie ter discussie.

De onzekerheid over de eisen rond mest
en het financiële risico dat boeren hiervoor lopen maken poep tot een kostbare zaak.  

Daar zit een luchtje aan…..